Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
SHOWROOMMODELLEN

Laatste update: 23 november 2020


1Inhoudsopgave

Artikel 1:        Inhoudsopgave
Artikel 2:        Definities
Artikel 3:        Toepasselijkheid
Artikel 4:        Het aanbod
Artikel 5:        De Koopovereenkomst
Artikel 6:        Rechten en plichten van de Verkoper
Artikel 7:        Rechten en plichten van de Koper
Artikel 8:        Annulering levering en opslag van Producten 
Artikel 9:        Vervoer en beschadiging bij aflevering
Artikel 10:      Overmacht
Artikel 11:      Conformiteit en garantie
Artikel 12:      Aansprakelijkheid
Artikel 13:      Klachtplicht en klachtafhandeling
Artikel 14:      Herroepingsrecht
Artikel 15:      Verplichtingen van de Koper tijdens de Bedenktijd
Artikel 16:      Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Koper en de kosten
                        daarvan
Artikel 17:      Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping
Artikel 18:      Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 19:      Rechtskeuze

2. Definities

2.1          In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de volgende betekenis, waarbij geldt dat al die termen in enkelvoud en meervoud dezelfde betekenis hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Term

Omschrijving

Algemene voorwaarden

De onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden consumenten

Bedenktijd

De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van het Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

De mogelijkheid van de Koper om binnen de Bedenktijd de Koopovereenkomst te ontbinden

Koper

De consument die via het Platform een Koopovereenkomst aangaat met de Verkoper

Verkoper

Iedere natuurlijke persoon handelend in beroep bedrijf, rechtspersoon of personenvennootschap die via het Platform Producten te koop aanbiedt

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst die tussen de Verkoper en de Koper op afstand wordt gesloten via het Platform, zijnde een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de koopovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand

Modelformulier voor Herroeping

Het in Bijlage 1 van deze Algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping

Partijen

De Koper en de Verkoper tezamen

Platform

De door Showroommodellen B.V. ontwikkelde en geëxploiteerde online verkoop omgeving (www.Showroommodellen.nl) waarop Verkopers Producten te koop kunnen (doen) aanbieden aan Kopers

Product

De roerende zaak die op het Platform te koop wordt aangeboden

Productinformatie

De op het Platform ter zake van een Product getoonde informatie, bestaande uit onder andere afbeeldingen (die een goed beeld geven van onder andere gebruikssporen, mankementen en eventuele andere bijzonderheden), specificaties en alle andere informatie die redelijkerwijs nodig is voor het in staat stellen van de Koper om zich een goed beeld van het Product  te vormen

Servicekosten

Kosten die geen deel uitmaken van de Verkoopprijs en dus geen betrekking hebben op een door de Koper gekocht Product, maar samenhangen met een door de Verkoper aan de Koper te leveren, overeengekomen dienst, zoals bijvoorbeeld de kosten die de Verkoper aan Koper in rekening brengt voor het op het door de Koper opgegeven afleveradres monteren van een Product en de kosten voor het gebruik van bijzondere hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een lift of een kraan)

Showroommodellen B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Showroommodellen B.V. statutair gevestigd te gemeente Heerlen en kantoorhoudende te Heerlen aan de Gerard Bruningsstraat 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78545684 en met BTW-nummer NL861444280B01.

Techniek voor communicatie op afstand

Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Koopovereenkomst, zonder dat Koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen

Verkoopprijs

De prijs exclusief BTW, waarvoor een Product op het Platform te koop wordt aangeboden

Verzendkosten

Kosten die geen deel uitmaken van de Verkoopprijs, maar samenhangen met de verzending en bezorging van het door Koper gekochte Product, die door de Verkoper aan de Koper in rekening worden gebracht3. Toepasselijkheid

3.1          Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper.

3.2          De tekst van deze Algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3          Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is artikel 3.2 van deze Algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4.             Het aanbod

4.1          Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of (bijkomende) diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. De bij het aanbod getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een aanbod met kennelijke fouten, bijvoorbeeld een onjuiste prijs door een typefout, bindt de Verkoper niet

4.2          Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.  De Koopovereenkomst

5.1          Ieder aanbod dat op het Platform zichtbaar is, is een aanbod dat door Showroommodellen B.V. wordt gedaan namens de Verkoper. Showroommodellen B.V. is daartoe door de Verkoper onherroepelijk gemachtigd.

5.2          De Koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.11 van deze Algemene voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.3          De Koper erkent dat Showroommodellen B.V. in geen geval (zelf) partij wordt bij de Koopovereenkomst en evenmin bij deze Algemene voorwaarden.

5.4          Wanneer de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Showroommodellen B.V. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen aan de Koper en de Verkoper. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet aan de Koper bevestigd is, kan de Koper de Koopovereenkomst ontbinden. In dat geval zullen alle door de Koper betaalde bedragen aan hem worden gerestitueerd.

5.5          Iedere Koopovereenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat het bestelde Product niet (meer) beschikbaar/op voorraad is. De Verkoper zal na ontvangst door hem van de bevestigingsmail ter zake van de bestelling van de Koper, die Koper zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, langs elektronische weg informeren over het vervuld zijn van deze ontbindende voorwaarde, bij gebreke waarvan de Verkoper geen beroep (meer) kan doen op die ontbindende voorwaarde. In het geval waarin de Koopovereenkomst als gevolg van deze ontbindende voorwaarde eindigt, krijgt de Koper alle door hem betaalde bedragen gerestitueerd.

5.6          De Koper dient de aanbetaling op de Verkoopprijs (vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW), de Verzendkosten, de Servicekosten en de eventueel van overheidswege opgelegde bedragen te betalen aan Showroommodellen B.V. Deze kosten zullen bij het aanbod worden getoond. Showroommodellen B.V. incasseert deze betalingen namens de Verkoper. Showroommodellen B.V. is daartoe onherroepelijk gemachtigd door de Verkoper. Alleen indien deze betalingen aan Showroommodellen B.V. worden gedaan, zal er sprake zijn van een bevrijdende betaling door de Koper. Deze betalingen dienen te worden gedaan door middel van een van de door Showroommodellen B.V. aangeboden betalingsmethoden.

5.7          Iedere aanbetaling op de Koopprijs van de Verkoopprijs, vermeerderd met de BTW kan per product of productcategorie verschillen. De mogelijke kosten zullen bij het aanbod worden getoond.

5.8          De (nog) te betalen bedragen die resteren nadat de in artikel 5.6 van deze Algemene voorwaarden vermelde betalingen plaatsgevonden hebben, dienen door de Koper betaald te worden bij aflevering van het gekochte Product bij de Koper. Die bedragen worden door de Koper (rechtstreeks) betaald aan de Verkoper.

5.9          De Verkoper blijft eigenaar van het door de Koper gekochte Product tot dat de Koper de Verkoopprijs en alle overige kosten volledig heeft voldaan.

5.10       De levertijd van een door de Koper gekocht Product is gelijk aan de termijn die de Verkoper en de Koper overeenkomen. De levertijd zal bij het aanbod worden getoond. De overeen te komen levertijd bedraagt in alle gevallen maximaal 10 werkdagen, tenzij de Koper zelf om een langere levertijd vraagt.

5.11       Showroommodellen B.V. zal zich namens de Verkoper - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte kunnen stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede zal zij zich op de hoogte kunnen stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Koopovereenkomst. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.12       De Verkoper zal uiterlijk bij de levering van het Product aan de Koper de volgende informatie ter beschikking stellen in schriftelijke vorm of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

  1. de identiteit van de Verkoper en het (bezoek)adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de Verkoper waar de Koper met eventuele klachten terecht kan;
  2. indien van toepassing, het klachtafhandelingsbeleid van de Verkoper en de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klacht- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de Verkoper zich heeft aangesloten en de wijze waarop daar toegang toe is;
  3. de voorwaarden waaronder, de wijze waarop en de termijn waarbinnen de Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken en uitsluitingen op het Herroepingsrecht;
  4. het Modelformulier voor herroeping;
  5. de Verkoopprijs en alle overige overeengekomen kosten; voor zover van toepassing: de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Koopovereenkomst;
  6. de mededeling dat de kosten die verbonden zijn aan de retournering van het gekochte Product aan de Verkoper voor rekening van de Koper komen en een opgave van die kosten;
  7. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  8. de voorwaarden waaronder de Koper aansprakelijk is voor de waardevermindering van het gekochte Product.6. Rechten en plichten van de Verkoper

6.1          De Verkoper levert de door Koper gekochte Producten goed, deugdelijk en zoals overeengekomen.

6.2          De Verkoper houdt zich bij de levering van door de Koper gekochte Producten aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.

6.3          De Verkoper, als hij is geïnformeerd door de Koper (zie artikel 7.2 van deze Algemene voorwaarden), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, zoals een lift of een kraan, de informatie die van hem, voor zover zijn deskundigheid strekt, redelijkerwijs verwacht mag worden. Het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt voor rekening en risico van de Koper.

7. Rechten en plichten van de Koper

7.1          De Koper zorgt ervoor dat de Verkoper de gekochte Producten kan afleveren op de afgesproken tijd en plaats. De Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken.

7.2          De Koper informeert de Verkoper over bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de noodzaak om bij de levering een lift of een kraan te gebruiken.

8.  Annulering levering en opslag van Producten

8.1          De Koper mag de bestelling uiterlijk op de laatste kalenderdag voor de kalenderdag waarop de levering gepland staat, zonder opgave van redenen annuleren. In dat geval krijgt de Koper alle betalingen gerestitueerd.

8.2          Indien de Koper geen gebruik maakt van de in artikel 8.1 van deze Algemene voorwaarden geregelde annuleringsmogelijkheid en het gekochte Product op de afgesproken leverdatum door de Verkoper wordt aangeboden, maar niet wordt aangenomen, zal de Verkoper binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Voor die tweede levering zal de Koper dezelfde Verzendkosten verschuldigd zijn als die welke overeengekomen zijn ter zake van de eerste levering (de Koper moet in dat geval dus twee maal de Verzendkosten betalen).

8.3          Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de Verkoper:

a)    nakoming van de Koopovereenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de Koper in rekening brengen, of;

b)    de Koopovereenkomst onmiddellijk ontbinden, zonder daartoe eerst een ingebrekestelling uit te brengen.

8.4          Indien de Verkoper gebruik maakt van de in artikel 8.3 sub b van deze Algemene voorwaarden genoemde ontbindingsmogelijkheid, zal de Koper een gefixeerde schadevergoeding aan de Verkoper verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is gebaseerd op door de Verkoper gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag). De schadevergoeding bedraagt 50% van de Verkoopprijs, behalve als de Verkoper en de Koper (op enig moment) iets anders hebben afgesproken. Dit percentage is gebaseerd op gemiddelden in de branche.

8.5          Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de Verkoper voor zijn rekening door een verzekering gedekt.

9. Vervoer en beschadiging bij aflevering

9.1          De Verkoper draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de gekochte Producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de Verkoper voor een goede verzekering.

9.2          Als bij de levering beschadigingen, gebruikssporen of mankementen worden vastgesteld, die niet bleken uit de Productinformatie zoals weergegeven op het Platform, dan moet de Koper dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de Koper dat op het afleverbewijs. Zichtbare beschadigingen dienen uiterlijk binnen twee (2) werkdagen aan de Verkoper gemeld te worden.

9.3          Als de Koper zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering, maar vóór het vervoer, zo veel mogelijk controleren of de gekochte Producten in de staat verkeren zoals deze in de Productinformatie op het Platform werden weergegeven. 


10. Overmacht

10.1       Als nakoming van de Koopovereenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de Partijen kan worden toegerekend, dan zijn Partijen voor die periode van hun verplichtingen ontheven.

10.2       Als nakoming van de Koopovereenkomst voor een van de Partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen Partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspanningen verrichten om de Koopovereenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen Partijen er niet uit, dan hebben zij het recht om de Koopovereenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding van de kosten die in redelijkheid zijn gemaakt door de wederpartij van de partij die een beroep op overmacht doet.

11. Conformiteit en garantie

11.1       Het geleverde Product moet die eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de Koopovereenkomst en bij een normaal gebruik redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdende met (onder andere):

a)    de aard van het geleverde Product: een showroom meubel; derhalve een meubel waarvan reeds door derden in de winkel of een showroom kortstondig gebruik is gemaakt;

b)    de op het Platform ter zake van het geleverde Product getoonde Productinformatie.

Beschadigingen, gebruikssporen of mankementen van het Product die in de Productinformatie zijn getoond, leveren in geen geval non-conformiteit op.

11.2       Onverminderd de wettelijke verplichtingen van artikel 11.1 van deze Algemene voorwaarden, geeft de Verkoper twee (2) jaar volledige garantie op de geleverde Producten. Op deze garantie kan alleen een beroep worden gedaan binnen twee (2) jaar na de levering van het Product. Deze garantie geldt niet voor gebreken die (i) verband houden met een niet met de bestemming van het Product corresponderend gebruik door de Koper of (ii) verband houden met beschadigingen, gebruikssporen of mankementen van het Product die voorafgaand aan de koop aan de Koper bekend waren of bekend behoorden te zijn.
De Verkoper draagt de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de Verkoper het Product niet te vervangen. Als de Koper naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

12. Aansprakelijkheid

12.1       De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen Partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon en CV-leidingen of door een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de ruimte waarin het Product zich bevindt of de omliggende ruimten.

13. Klachtplicht en klachtafhandeling

13.1       Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst of door de Verkoper veroorzaakte schade aan Koper zijn eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper. Dit moet schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk gebeuren.

13.2       Als bij de levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan Koper zijn eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de Koper klachten of schades zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk of per e-mail melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 kalenderdagen na levering geen melding door Verkoper is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de Producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door Verkoper is veroorzaakt.

13.3       Bij een klacht stelt de Koper de Verkoper in de gelegenheid om door of namens hem het Product te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering, dit laatste voor zover van een dergelijke verzekering sprake is. Ook verleent de Koper medewerking aan reparatie door of namens de Verkoper.

13.4       Klachten die pas na de levering tijdens het gebruik ontstaan, worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking - schriftelijk of per e-mail gemeld bij de Verkoper.

13.5       Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Koper zijn rechten op dit gebied verliest.

13.6       Bij de Verkoper ingediende klachten worden na ontvangst uiterlijk op de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen en door de Verkoper beantwoord met een bericht van ontvangst. Binnen 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst wordt een klacht inhoudelijk door de Verkoper beantwoord. Als een inhoudelijke reactie op een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een indicatie wanneer de Koper een inhoudelijk antwoord kan verwachten.

14. Herroepingsrecht

14.1       De Koper kan een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar mag hem niet verplichten die op te geven.

14.2       De in artikel 14.1 van deze Algemene voorwaarden genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat het Product is ontvangen door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen derde. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de Bedenktijd begint op de dag waarop de laatste deellevering door of namens de Koper is ontvangen.

14.3       Als de Verkoper de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in artikel 14.1 van deze Algemene voorwaarde genoemde Bedenktijd.

14.4       Zodra de Verkoper alsnog de in artikel 14.3 van deze Algemene voorwaarden bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de Bedenktijd 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper die informatie alsnog heeft ontvangen.

15. Verplichtingen van de Koper tijdens de Bedenktijd

15.1       Tijdens de Bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de (eventuele) verpakking. Hij zal het Product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Koper mag het Product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

15.2       Als de Koper verder gaat dan omschreven in artikel 15.1 van deze Algemene voorwaarden, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product.

15.3       De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als de Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst de verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.


16. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Koper en de kosten daarvan

16.1       Als de Koper gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd via het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper.

16.2      Zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na deze melding, zendt de Koper, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 16.6 van deze Algemene voorwaarden, het Product terug. De Koper heeft in ieder geval op tijd geretourneerd als hij het Product terugzendt voordat de in de eerste volzin van dit artikellid genoemde termijn is verstreken.

16.3       De Koper zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16.4       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Koper.

16.5       De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product, tenzij:

a)    de Verkoper niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen;

b)    de Verkoper aangeeft deze kosten zelf te dragen.

16.6       Onverminderd hetgeen in artikel 16.5 van deze Algemene voorwaarden is bepaald, komen de Koper en Verkoper overeen dat, in het geval dat het Product door de Verkoper is geleverd (en dus niet door de Koper is opgehaald), de retourzending door de Verkoper of een door hem aangewezen derde uitgevoerd zal worden. De door de Verkoper aan Koper in rekening te brengen kosten voor de retourzending zullen bij het aanbod vermeld worden. Het inplannen van de retourzending zal in goed overleg tussen Partijen plaatsvinden. 
In het geval dat de Koper ervoor kiest om het Product bij aflevering te laten monteren door de Verkoper, is de Koper verplicht om ook de demontage door de Verkoper te laten verzorgen. Verkoper zal aan Koper voor deze dienst de kosten in rekening brengen die bij het aanbod vermeld zijn.

16.7       De Koper draagt geen kosten voor de uitvoering van een overeengekomen dienst, zoals bijvoorbeeld het ter plaatse van het afleveradres monteren van het Product, indien:

a)    de Verkoper de Koper de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt;

b)    de Koper niet uitdrukkelijk heeft verzocht om de uitvoering van de overeengekomen dienst te starten tijdens de Bedenktijd.

16.8       Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

17.  Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping

17.1       Als de Verkoper herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.

17.2       De Verkoper draagt er zorg voor dat alle betalingen van de Koper, inclusief berekende Verzendkosten, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de dag van de herroeping, aan de Koper gerestitueerd worden. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen, tenzij de Verkoper het Product zelf afhaalt of de Koper aantoont dat hij, onverminderd hetgeen in artikel 16.6 van deze Algemene voorwaarden is bepaald, het Product heeft teruggezonden. 
Van de eerste volzin van dit artikellid zijn Servicekosten uitgezonderd, voor zover de uitsluiting als bedoeld in artikel 18.1 van deze Algemene voorwaarden van toepassing is.

17.3       De Verkoper gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de Koper heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

17.4       Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

18. Uitsluiting Herroepingsrecht

18.1       Van het Herroepingsrecht zijn uitgesloten volledig uitgevoerde overeenkomsten ter zake van de uitvoering van diensten, zoals bijvoorbeeld het ter plaatse van het afleveradres van Koper monteren van Producten en het ter beschikking stellen van bijzondere hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een lift of een kraan), indien:

a)    de Verkoper deze uitsluiting voor het sluiten van de Koopovereenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld;

b)    de uitvoering van de overeengekomen dienst tijdens de Bedenktijd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper heeft plaatsgevonden;

c)     de Koper heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de overeengekomen dienst volledig heeft uitgevoerd.

19. Rechtskeuze

19.1       Op alle Koopovereenkomsten en deze Algemene voorwaarden is (uitsluitend) het Nederlands recht van toepassing.

19.2       Als de Koper gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land hem verdergaande rechten toekent, dan zal de Verkoper die rechten toepassen.


 

Modelformulier voor het Herroepingsrecht

Klik voor het modelformulier.

Filters