Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SHOWROOMMODELLEN

Laatste update: 22 juli 2021

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Inhoudsopgave

Artikel 1: Inhoudsopgave
Artikel 2: Definities
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: De Koopovereenkomst
Artikel 6: Rechten en plichten van de Verkoper
Artikel 7: Rechten en plichten van de Koper
Artikel 8: Annulering levering en opslag van Producten
Artikel 9: Vervoer en beschadiging bij aflevering
Artikel 10: Overmacht
Artikel 11: Conformiteit en garantie
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Artikel 13: Klachtplicht en klachtafhandeling
Artikel 14: Herroepingsrecht
Artikel 15: Verplichtingen van de Koper tijdens de Bedenktijd
Artikel 16: Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Koper en de kosten
daarvan
Artikel 17: Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping
Artikel 18: Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 19: CBW-erkenning
Artikel 20: Rechtskeuze

 

2. Definities

2.1 In de Overeenkomst betekenen de hieronder genoemde termen met een hoofdletter het volgende. Die termen hebben in enkelvoud en meervoud dezelfde betekenis. 

Term

Omschrijving

Algemene voorwaarden

Deze Algemene verkoopvoorwaarden 

Bedenktijd

De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van het Herroepingsrecht

CBW

Stichting Garantieregelingen CBW

CBW-voorwaarden

De door CBW op haar website gepubliceerde CBW-erkend voorwaarden, die gelden vanaf 1 januari 2020

Consument(en)

Natuurlijke personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

Herroepingsrecht

De mogelijkheid van de Koper om binnen de Bedenktijd de Koopovereenkomst te ontbinden

Koopovereenkomst 

De koopovereenkomst die tussen de Verkoper en de Koper op afstand sluiten via het Platform, zijnde een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de koopovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand

Koper

De Consument of Zakelijke afnemer die via het Platform een Koopovereenkomst aangaat met de Verkoper

Modelformulier voor Herroeping

Het in Bijlage 1 van deze Algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping

Ontbindende Voorwaarde

De in artikel 5.5 van deze Algemene voorwaarden genoemde ontbindende voorwaarde

Partijen

De Koper en de Verkoper samen

Platform

De door Showroommodellen B.V. ontwikkelde en geëxploiteerde online verkoop omgeving (www.Showroommodellen.nl) waarop Verkopers Producten te koop kunnen (doen) aanbieden aan Kopers

Product

De roerende zaak die op het Platform te koop is

Productinformatie

De op het Platform getoonde informatie over een Product, bestaande uit onder andere afbeeldingen (die een goed beeld geven van onder andere gebruikssporen, mankementen en eventuele andere bijzonderheden), specificaties en alle andere informatie die redelijkerwijs nodig is voor het in staat stellen van de Koper om zich een goed beeld van het Product te vormen

Servicekosten

Kosten die geen deel uitmaken van de Verkoopprijs en dus niet zien op een door de Koper gekocht Product, maar samenhangen met een door de Verkoper aan de Koper te leveren, overeengekomen dienst, bijvoorbeeld de kosten die de Verkoper aan Koper in rekening brengt voor het op het door de Koper opgegeven afleveradres monteren van een Product en de kosten voor het gebruik van bijzondere hulpmiddelen (bijvoorbeeld een lift of kraan)

Showroommodellen 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Showroommodellen B.V., statutair gevestigd te gemeente Heerlen en kantoorhoudende te (6416 EB) Heerlen aan de Gerard Bruningstraat 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78545684

Techniek voor communicatie op afstand

Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Koopovereenkomst, zonder dat Koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen

Verkoopprijs

De prijs exclusief BTW, waarvoor een Product op het Platform te koop is

Verkoper

Iedere natuurlijke persoon handelend in beroep bedrijf, rechtspersoon of personenvennootschap die via het Platform Producten te koop aanbiedt

Verzendkosten

Kosten die geen deel uitmaken van de Verkoopprijs, maar samenhangen met de verzending en bezorging van het door Koper gekochte Product, die door de Verkoper aan de Koper in rekening worden gebracht

Zakelijke afnemer

Iedere rechtspersoon, personenvennootschap of natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

 

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Koopovereenkomst.
3.2.
Showroommodellen stelt de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking op een manier waarop hij die tekst eenvoudig op een duurzame gegevensdrager kan opslaan. 
3.3. Artikel 3.2 van deze Algemene voorwaarden geldt ook voor eventuele specifieke product- of dienstenvoorwaarden die naast de Algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als er sprake is van tegenstrijdige voorwaarden, mag de Koper zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

4. Het aanbod

4.1. Ieder aanbod op het Platform bevat de Productinformatie van het aangeboden Product. Een aanbod met kennelijke fouten, bijvoorbeeld een onjuiste prijs door een typefout, bindt de Verkoper niet. 4.2.Ieder aanbod maakt duidelijk wat de rechten en plichten van een Koper bij het accepteren van een aanbod zijn. 

 

5. De Koopovereenkomst

5.1. Ieder aanbod op het Platform is een aanbod dat Showroommodellen namens de Verkoper doet. De Verkoper heeft Showroommodellen daarvoor onherroepelijk gemachtigd.
5.2.
De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper het aanbod accepteert en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.3. De Koper begrijpt dat Showroommodellen nooit (zelf) partij is bij de Koopovereenkomst en deze Algemene voorwaarden. 
5.4. Wanneer de Koper het aanbod langs elektronische weg accepteert, stuurt Showroommodellen een bevestiging van die acceptatie aan de Koper en de Verkoper. Zolang dit niet aan de Koper bevestigd is, mag de Koper de Koopovereenkomst annuleren en krijgt hij alle door hem betaalde bedragen terug.  
5.5. Iedere Koopovereenkomst komt tot stand onder de Ontbindende Voorwaarde dat het bestelde Artikel niet (meer) beschikbaar/op voorraad is. Als deze Ontbindende Voorwaarde zich voordoet, informeert de Verkoper de Koper daar zo snel mogelijk per e-mail over nadat de bestelling door Showroommodellen aan de Verkoper is bevestigd. 
5.6. Showroommodellen incasseert namens de Verkoper de aanbetaling op de Verkoopprijs (vermeerderd met de BTW), de Verzendkosten, de Servicekosten en de eventueel van overheidswege opgelegde bedragen aan Showroommodellen. De Verkoper heeft Showroommodellen daarvoor onherroepelijk gemachtigd. De Koper betaalt via een van de door Showroommodellen op het Platform aangeboden betalingsmethoden. Iedere betaling die de Koper aan Showroommodellen doet, geldt als bevrijdende betaling door de Koper aan de Verkoper.
5.7. De Koper betaalt rechtstreeks aan de Verkoper alle niet in artikel 5.6 van deze Algemene voorwaarden genoemde, maar wel door de Koper verschuldigde betalingen. 
5.8. De Verkoper blijft eigenaar van het door de Koper gekochte Product totdat de Koper de Verkoopprijs en alle overige kosten volledig heeft betaald.
5.9. Bij het aanbod staat de levertijd van een Product vermeld. De levertijd bedraagt maximaal 10 werkdagen, tenzij de Koper zelf om een langere levertijd vraagt.
5.10. Als de Verkoper goede gronden heeft om de Koopovereenkomst niet aan te gaan, mag de Verkoper een bestelling weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden verbinden.
5.11. Uiterlijk bij de levering van het Product stelt de Verkoper de volgende informatie aan de Koper ter beschikking in schriftelijke vorm of op een manier dat deze door de Koper eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. de identiteit van de Verkoper en het (bezoek)adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de Verkoper waar de Koper met eventuele klachten terecht kan;
b.
indien van toepassing, het klachtafhandelingsbeleid van de Verkoper en de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klacht- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de Verkoper zich heeft aangesloten en de wijze waarop daar toegang toe is;
c. de voorwaarden waaronder, de wijze waarop en de termijn waarbinnen de Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken en uitsluitingen op het Herroepingsrecht;
d. het Modelformulier voor herroeping;
e. de Verkoopprijs en alle overige overeengekomen kosten; voor zover van toepassing: de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Koopovereenkomst;
f. de mededeling dat de kosten die verbonden zijn aan de retournering van het gekochte Product aan de Verkoper voor rekening van de Koper komen en een opgave van die kosten;
g. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
h. de voorwaarden waaronder de Koper aansprakelijk is voor de waardevermindering van het gekochte Product.

 

6. Rechten en plichten van de Verkoper

6.1. De Verkoper levert de door Koper gekochte Producten goed, deugdelijk en zoals overeengekomen.
6.2.
De Verkoper houdt zich bij de levering van door de Koper gekochte Producten aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften. 
6.3. De Verkoper, als hij is geïnformeerd door de Koper (zie artikel 7.2 van deze Algemene voorwaarden), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, zoals een lift of kraan, de informatie die van hem redelijkerwijs verwacht mag worden. Het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt voor rekening en risico van de Koper.

 

7. Rechten en plichten van de Koper

7.1. De Koper zorgt ervoor dat de Verkoper de gekochte Producten kan afleveren op de afgesproken tijd en plaats. De Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Hij maakt een vlotte aflevering mogelijk.
7.2.
De Koper informeert de Verkoper over bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als het nodig is om bij de levering een lift of kraan te gebruiken.

 

8. Annulering levering en opslag van Producten

8.1. De Koper mag de bestelling uiterlijk op de laatste kalenderdag voor de kalenderdag waarop de levering gepland staat, zonder opgave van redenen annuleren. De Koper krijgt dan alle door hem gedane betalingen terug.
8.2.
Als de Koper van deze annuleringsmogelijkheid geen gebruik maakt, dan levert de Verkoper het Product op de afgesproken leverdatum. Als de Koper het Product dan niet aanneemt, zal de Verkoper binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De Koper moet dan twee keer de Verzendkosten aan de Verkoper betalen. 
8.3. Als de Koper ook de tweede levering niet aanneemt, dan mag de Verkoper:

a. nakoming van de Koopovereenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de Koper in rekening brengen, of;
b.
de Koopovereenkomst meteen ontbinden, zonder daartoe eerst een ingebrekestelling uit te brengen. 

8.4. Als de Verkoper gebruik maakt van de in artikel 8.3 sub b van deze Algemene voorwaarden genoemde ontbindingsmogelijkheid, dan betaalt de Koper een gefixeerde schadevergoeding aan de Verkoper. Deze schadevergoeding is gebaseerd op door de Verkoper gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag). De schadevergoeding bedraagt 50% van de Verkoopprijs, behalve als de Verkoper en de Koper iets anders afspreken. Dit percentage is gebaseerd op gemiddelden in de branche.
8.5.
De Verkoper heeft een verzekering die het risico van brand en beschadiging tijdens opslag dekt.

 

9. Vervoer en beschadiging bij aflevering

9.1. De Verkoper draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de gekochte Producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de Verkoper voor een goede verzekering.
9.2.
Als bij de levering beschadigingen, gebruikssporen en mankementen of door de Verkoper aan de eigendommen van Koper toegebrachte schade worden vastgesteld, dan vermeldt de Koper deze meteen op het afleverbewijs. Als er bij de levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de Koper dat op het afleverbewijs. 
9.3. Als de Koper zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering, maar vóór het vervoer, zo veel mogelijk controleren of de gekochte Producten in de staat verkeren zoals deze in de Productinformatie werden weergegeven. 

 

10. Overmacht

10.1. Als de Koopovereenkomst tijdelijk niet nagekomen kan worden door een oorzaak die niet aan een van de Partijen kan worden toegerekend, dan hoeven de verplichtingen in die periode niet nagekomen te worden.  
10.2. Als de Koopovereenkomst definitief niet nagekomen kan worden door een oorzaak die niet toegerekend kan worden aan de niet nakomende partij, dan mag die partij de Koopovereenkomst ontbinden. Die partij is dan geen schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd. 

 

11. Conformiteit en garantie

11.1. Het geleverde Product heeft de eigenschappen die de Koper op grond van de Koopovereenkomst en bij een normaal gebruik redelijkerwijs mag verwachten. Daarbij is onder andere belang: 

a. de aard van het geleverde Product: een showroommodel; een meubel waarvan reeds door derden in de winkel of een showroom kortstondig gebruik is gemaakt;
b.
de op het Platform getoonde Productinformatie.

Beschadigingen, gebruikssporen of mankementen die in de Productinformatie vermeld werden, leveren nooit een wanprestatie op.  

  1. De Verkoper geeft twee (2) jaar volledige garantie op de geleverde Producten. Op deze garantie kan alleen een beroep worden gedaan binnen twee (2) jaar na de levering van het Product.
    De Verkoper draagt de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten. Als het gebrek hersteld kan worden, dan hoeft de Verkoper het Product niet te vervangen. Als de Koper naar het buitenland is verhuisd, dan vergoedt de Verkoper de vracht- en voorrijkosten op basis van het oorspronkelijke afleveradres.
  2. Deze garantie geldt niet voor gebreken die (i) ontstaan zijn door een onjuist gebruik door de Koper of (ii) verband houden met beschadigingen, gebruikssporen of mankementen die in de Productinformatie vermeld werden. 

 

12. Aansprakelijkheid

12.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende en niet hoefde te kennen of niet aan hem toegerekend kunnen worden, behalve als anders door Partijen is afgesproken. 
12.2. Ook is Verkoper niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen, zoals zon en CV-leidingen of door een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de ruimte waarin het Product zich bevindt of in de omliggende ruimten.  

 

13. Klachtplicht en klachtafhandeling

13.1. Als de Koper na de levering ziet dat het Product een gebrek heeft of dat de Verkoper bij de levering zijn eigendommen heeft beschadigd, dan meldt de Koper dit het liefst binnen twee werkdagen, maar uiterlijk binnen twee (2) maanden na de constatering daarvan, bij de Verkoper. De Koper doet dit schriftelijk of per e-mail. Als de Koper niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten op herstel, vervanging en schadevergoeding.
13.2.
Bij een klacht mag de Verkoper het Product inspecteren en laten taxeren voor zijn aansprakelijkheidsverzekering (als die verzekering bestaat) en het Product en de schade herstellen. De Koper werkt daaraan mee. 
13.3. De Verkoper neemt een klacht uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na ontvangst in behandeling en stuurt de Koper dan een ontvangstbericht. Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst reageert de Verkoper inhoudelijk. Als de Verkoper voor een inhoudelijke reactie meer tijd nodig, dan informeert hij de Koper daarover binnen die termijn van veertien (14) dagen. De Verkoper geeft daarbij aan wanneer de Koper ongeveer een inhoudelijke reactie mag verwachten.

 

14. Herroepingsrecht

14.1. De Koper kan een Koopovereenkomst van de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar mag hem niet verplichten die op te geven.
14.2.
De Bedenktijd gaat in op de dag nadat het Product is ontvangen door of namens de Koper. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling begint de Bedenktijd op de dag waarop de laatste deellevering door of namens de Koper is ontvangen. 
14.3. Als de Verkoper de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet aan de Koper verstrekt, dan loopt de Bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de in artikel 14.1 van deze Algemene voorwaarde genoemde Bedenktijd. 
14.4. Zodra de Verkoper alsnog de in artikel 14.3 van deze Algemene voorwaarden bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de Bedenktijd binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Koper die informatie alsnog heeft ontvangen.

 

15. Verplichtingen van de Koper tijdens de Bedenktijd

15.1. Tijdens de Bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de (eventuele) verpakking. Hij zal het Product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Koper mag het Product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
15.2.
Als de Koper verder gaat dan wat hij volgens artikel 15.1 van deze Algemene voorwaarden mag doen, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product. 
15.3. De Koper is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als de verplichte informatie over het Herroepingsrecht niet voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst aan hem is verstrekt. 

 

16. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Koper en de kosten daarvan

16.1. Als de Koper zijn Herroepingsrecht gebruikt, dan meldt hij dit binnen de Bedenktijd via het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper.
16.2.
Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na deze melding, zendt de Koper het Product terug. De Koper heeft in ieder geval op tijd geretourneerd als hij het Product terugzendt voordat de in de eerste volzin van dit artikellid genoemde termijn is verstreken. 
16.3. De Koper zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking en volgens de redelijke en duidelijke instructies van de Verkoper.  
16.4. De Koper bewijst dat hij op tijd gebruikt heeft gemaakt van het Herroepingsrecht. 
16.5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van de terugzending van het Product, tenzij:

a. de Verkoper niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen;
b.
de Verkoper aangeeft deze kosten zelf te dragen. 

16.6. Als de Verkoper het Product levert (en de Koper het dus niet ophaalt), dan voert de Verkoper of een door hem aangewezen derde de retourzending uit. Artikel 16.5 van deze Algemene voorwaarden is van toepassing. De kosten voor de retourzending bedragen € 159,-. Partijen stemmen de retourzending in goed overleg af.
Als de Koper ervoor kiest om het Product bij aflevering te laten monteren door de Verkoper, is de Koper verplicht om ook de demontage door de Verkoper te laten verzorgen. Verkoper brengt daarvoor aan de Koper de kosten in rekening die in het aanbod vermeld werden. 
16.7. De Koper betaalt niet voor de uitvoering van een afgesproken dienst (bijvoorbeeld het op het afleveradres monteren van het Product, als:

a. de Verkoper de Koper de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt;
b.
de Koper niet uitdrukkelijk heeft gevraagd om de uitvoering van de overeengekomen dienst te starten tijdens de Bedenktijd.

16.8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

 

17. Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping

17.1. Als de Koper de Verkoper meldt dat hij het Herroepingsrecht inroept, stuurt de Verkoper daarvan een ontvangstbevestiging aan de Koper. 
17.2. De Koper ontvangt alle door hem gedane betalingen voor een Product uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag van de herroeping terug. De Verkoper mag wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen. Dat is anders als de Verkoper het Product zelf afhaalt of de Koper aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden.
De Verkoper betaalt de Servicekosten niet terug als voldaan is aan de in artikel 18.1 van deze Algemene voorwaarden genoemde voorwaarden. 
17.3. De Verkoper gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de Koper heeft gebruikt, tenzij Partijen anders afspreken. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
17.4. Als de Koper voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering kiest, hoeft de Verkoper de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

18. Uitsluiting Herroepingsrecht

18.1. Van het Herroepingsrecht zijn volledig uitgevoerde overeenkomsten voor diensten, zoals het op het afleveradres van Koper monteren van Producten en het ter beschikking stellen van bijzondere hulpmiddelen (zoals een lift of kraan), uitgesloten, als:

a. de Verkoper deze uitsluiting voor het sluiten van de Koopovereenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld;
b.
de uitvoering van de afgesproken dienst tijdens de Bedenktijd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper heeft plaatsgevonden;
c. de Koper heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest als de Verkoper de overeengekomen dienst volledig heeft uitgevoerd. 

18.2. Ook zijn van het Herroepingsrecht uitgesloten verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze uitsluiting geldt alleen als deze in het aanbod vermeld werd.

 

19. CBW-erkenning

19.1. Showroommodellen heeft een CBW-erkenning. CBW-erkende partijen hanteren bepaalde verkoopvoorwaarden die Consumenten extra goed beschermen bij het doen van aankopen in de woonbranche.  
19.2. Op basis van de CBW-erkenning van Showroommodellen kunnen Consumenten die via het Platform een Koopovereenkomst sluiten een beroep doen op:

a. de geschillenregeling, zoals uitgewerkt in artikel 20 van de CBW-voorwaarden.
Op basis van deze regeling kunnen Consumenten een eventueel geschil over de aankoop van een Product voorleggen aan een onafhankelijke bindend adviseur. 
b. de nakomingsregeling, zoals uitgewerkt in artikel 21 van de CBW-voorwaarden. Op basis van deze regeling staat CBW jegens de Consument ervoor in dat de Verkoper uitvoering geeft aan het oordeel van de bindend adviseur. 

19.3. De CBW-voorwaarden zijn niet (integraal) van toepassing op Koopovereenkomsten. Op basis van een bijzondere samenwerking tussen Showroommodellen en CBW geldt dat Consumenten een beroep kunnen doen op alléén de twee hierboven in artikel 19.2 genoemde regelingen. 

 

20. Rechtskeuze

20.1. Op alle Koopovereenkomsten en deze Algemene voorwaarden is alleen het Nederlandse recht van toepassing. 
20.2. Als de Koper gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land hem verdergaande rechten toekent, dan zal de Verkoper die rechten toepassen.

 Modelformulier voor het Herroepingsrecht

Klik voor het modelformulier