Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN
SHOWEROOMMODELLEN

Laatste update: 13 juli

1. Inhoudsopgave

Artikel 1:        Inhoudsopgave
Artikel 2:        Definities
Artikel 3:        Toepasselijkheid
Artikel 4:        Aanbod Verkopers
Artikel 5:        Bestelling en levering
Artikel 6:        Vergoeding en betaling
Artikel 7:        Klantenaccount
Artikel 8:        Informatie en gebruik van gegevens
Artikel 9:        E-mailcommunicatie tussen de Klant en de Verkoper
Artikel 10:      Diversen
Artikel 11:      Toepasselijk recht en bevoegde rechter


2. Definities

2.1          In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de volgende betekenis, waarbij geldt dat al die termen in enkelvoud en meervoud dezelfde betekenis hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Term

Omschrijving

Accounthouder

De Bezoeker die op het Platform een Klantenaccount heeft aangemaakt

Algemene verkoopvoorwaarden consumenten

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Koopovereenkomst

Bezoeker

Iedere (rechts)persoon die het Platform bezoekt, met uitzondering van Verkopers

Consument

Een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige gebruiksvoorwaarden, die gelden tussen enerzijds Showroommodellen B.V. en anderzijds Bezoekers en Klanten

Klant

Iedere Bezoeker die (i) via het Platform een Koopovereenkomst sluit, (ii) via het Platform of Showroommodellen B.V. een bezichtigingsafspraak maakt, (iii) een vraag stelt aan Showroommodellen B.V., ongeacht of Showroommodellen die vraag zelf beantwoordt dan wel die Bezoeker doorverwijst naar een Verkoper of een groep van Verkopers of (iv) een Klantenaccount aanmaakt

Klantenaccount

Het door een Bezoeker in het Platform aangemaakte klantenaccount

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst die tussen een Koper en een Verkoper via het Platform wordt gesloten ter zake van een Product

Koper

De Klant die via het Platform een Koopovereenkomst met een Verkoper sluit

Platform

De door Showroommodellen B.V. ontwikkelde en geëxploiteerde online verkoop omgeving (www.showroommodellen.nl) waarop Verkopers Producten te koop kunnen (doen) aanbieden

Product

De roerende zaak die op het Platform te koop wordt aangeboden

Showroommodellen B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Showroommodellen B.V., statutair gevestigd te gemeente Heerlen en kantoorhoudende te Heerlen aan de Gerard Bruningsstraat 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14039422

Verkoper

Iedere natuurlijke persoon handelend in beroep bedrijf, rechtspersoon of personenvennootschap, die via het Platform Producten te koop aanbiedt

 
3.  Toepasselijkheid

3.1          Het Platform is een online verkoop omgeving waarin Verkopers Producten te koop kunnen (doen) aanbieden. Showroommodellen B.V. brengt via dit Platform Bezoekers, Klanten en Verkopers bij en in contact met elkaar. Dit is een dienst die Showroommodellen B.V. aan Bezoekers, Klanten en Verkopers verleent. Bezoekers en Klanten hoeven voor deze dienst geen vergoeding te betalen.

3.2          Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform door Bezoekers en Klanten, zowel via een computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie en op alle overeenkomsten die Showroommodellen B.V. aangaat met Bezoekers en Klanten ter zake van het gebruik van het Platform. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorts van toepassing indien een Bezoeker via het Platform dan wel per e-mail of telefonisch via Showroommodellen (i) een afspraak maakt voor het bezichtigen van een Product of (ii) een vraag stelt aan Showroommodellen, ongeacht of de Bezoeker naar aanleiding van die vraag doorverwezen wordt naar een Verkoper of een groep van Verkopers.

3.3          Showroommodellen B.V. kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Showroommodellen B.V. raadt u daarom aan ze regelmatig te lezen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn, zodra deze op het Platform gepubliceerd zijn.

3.4          Van het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.5          Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Gebruiksvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Showroommodellen B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van eventueel de door Showroommodellen B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkopers.

4. Aanbod Verkopers

4.1          Via het Platform kunnen Kopers en Verkopers een Koopovereenkomst met elkaar sluiten. Alle op het Platform te koop aangeboden Producten worden door Showroommodellen B.V. te koop aangeboden namens een Verkoper. De Verkopers hebben Showroommodellen B.V. daartoe een onherroepelijke volmacht verleend.

4.2          De Koper aanvaardt dat op de Koopovereenkomst de Algemene verkoopvoorwaarden consumenten van toepassing zijn.

4.3          De Koper erkent dat de Koopovereenkomst uitsluitend tot stand komt tussen de Koper en de Verkoper en dat Showroommodellen B.V. in geen geval partij bij de Koopovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde Algemene verkoopvoorwaarden consumenten wordt.

4.4          Bij vragen en/of klachten over een door de Koper aangeschaft Product, dient de Koper zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de Verkoper. De Koper erkent dat hij geen beroep kan doen op Showroommodellen B.V. en dat Showroommodellen B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige betalingsverplichting of andersoortige verplichting direct of indirect voortvloeiende uit de Koopovereenkomst of direct of indirect voortvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van de Koopovereenkomst.


5. Bestelling en levering

5.1          Een Koper kan via het bestelproces van het Platform een bestelling plaatsen voor een Product dat te koop wordt aangeboden, indien hij:.

 1. minimaal 18 jaar oud is;
 2. een Consument is;
 3. per e-mail bereikbaar is;
 4. de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden aanvaardt;
 5. de toepasselijkheid van de Algemene verkoopvoorwaarden consumenten aanvaardt.

5.2          Iedere Koopovereenkomst komt tot stand onder de in artikel 5.5. van de Algemene verkoopvoorwaarden consumenten geregelde ontbindende voorwaarde dat het bestelde Product niet (meer) beschikbaar/op voorraad is. De Verkoper zal na ontvangst door hem van de door Showroommodellen B.V. verzonden bevestigingsmail ter zake van de bestelling van de Koper, die Koper zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, langs elektronische weg informeren over het vervuld zijn van deze ontbindende voorwaarde, bij gebreke waarvan de Verkoper geen beroep (meer) kan doen op die ontbindende voorwaarde.

5.3          Showroommodellen B.V. is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen niet te verwerken dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.

5.4          De eigendom van een geleverd Product gaat pas op de Koper over, indien de Koper al hetgeen hij aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

6. Vergoeding en betaling

6.1          De koopprijs en alle andere in het kader van een aankoop van een Product door de Koper aan de Verkoper verschuldigde betalingen zijn door de Koper verschuldigd aan de Verkoper.

6.2          Een aantal betalingen zullen door Showroommodellen B.V. geïncasseerd worden namens de Verkoper. Daartoe heeft Showroommodellen B.V. een onherroepelijke volmacht van de Verkopers verkregen. Het gaat hier om de betalingen die genoemd zijn in artikel 5.6 van de Algemene verkoopvoorwaarden consumenten. Alleen indien deze betalingen aan Showroommodellen B.V. worden gedaan, zal er sprake zijn van een bevrijdende betaling door de Koper. Deze betalingen dienen te worden gedaan door middel van een van de door Showroommodellen B.V. aangeboden betalingsmethoden.

6.3          Alle niet in artikel 5.6 van de Algemene verkoopvoorwaarden consumenten genoemde, maar wel door de Koper aan de Verkoper verschuldigde betalingen, dienen bij de levering van het gekochte Product rechtstreeks te worden voldaan aan de Verkoper.


7. Klantenaccount

7.1          Een Bezoeker kan op het Platform een Klantenaccount aanmaken, indien hij:

 1. minimaal 18 jaar oud is;
 2. een Consument is;
 3. per e-mail bereikbaar is;
 4. de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

7.2          De Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt 
gemaakt. Showroommodellen B.V. raadt de Accounthouder daarom aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

7.3          De Accounthouder is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Klantenaccount.

7.4          De Accounthouder is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van zijn Klantenaccount.

8. Informatie en gebruik van gegevens

8.1          De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden, zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door Showroommodellen B.V. en/of de Verkoper aan de Klant verzonden informatie.

8.2          Showroommodellen B.V. is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

8.3          De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper of een groep van Verkopers worden verstrekt, uitsluitend voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan een bestelling en een Koopovereenkomst, het maken van een bezichtigingsafspraak, het beantwoorden van een door een Klant gestelde vraag en het doorverwijzen van een Klant naar een Verkoper of een groep van Verkopers naar aanleiding van een door de Klant gestelde vraag.

8.4          De Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. De Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie.

8.5          Showroommodellen B.V. is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de website op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft, niet over de juiste Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat, frauduleus is of (anderszins) feitelijk onjuist is.

9.  E-mailcommunicatie tussen de Klant en de Verkoper

9.1          Showroommodellen B.V. heeft ten behoeve van de communicatie tussen enerzijds de Klant die tevens Accounthouder is en anderzijds de Verkoper, waaronder de communicatie over de eventuele after sales verplichtingen van de Verkoper, een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor die Klant als voor de Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van die Klant om telefonisch met de Verkoper contact op te nemen onverlet.

9.2          Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt, wordt door Showroommodellen B.V. op haar servers opgeslagen en kan door Showroommodellen B.V. worden ingezien en gebruikt om:

 1. de Klant en/of de Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
 2. te beoordelen of de Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
 3. procesverbeteringen te analyseren.

9.3          De Klant stemt hiermee in en geeft Showroommodellen B.V. toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel 9.

9.4          De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Showroommodellen B.V. maximaal twee jaar worden bewaard.

10.  Diversen

10.1       Showroommodellen B.V. is gerechtigd om te allen tijde (i) bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken, (ii) het gebruik van het Klantenaccount te blokkeren of op te heffen en (iii) de mogelijkheid te ontzeggen of te beperken om via Showroommodellen B.V. Producten van Verkopers te bestellen, een en ander afhankelijk van het handelsverleden en andere gedragingen van de Klant; dit alles uitsluitend ter beoordeling van Showroommodellen B.V.

10.2       Het door Showroommodellen B.V. gedurende een korte of langere periode al dan niet stilzwijgend toestaan van afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden laat onverlet haar recht alsnog onmiddellijke en strikte naleving van de Gebruiksvoorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Showroommodellen B.V. de Gebruiksvoorwaarden op enig moment soepel toepast.

10.3       Bezoekers en Klanten dienen te allen tijde in overeenstemming te handelen met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

10.4       Indien een of meer van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een eenzijdig door Showroommodellen B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

10.5       Showroommodellen B.V. is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op het Platform niet langer ter beschikking te stellen.

10.6       Showroommodellen B.V. garandeert niet dat het Platform en het Klantenaccountant daaronder begrepen, op ieder moment toegankelijk is. Showroommodellen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig nadeel dat samenhangt met het op enig moment ontoegankelijk zijn van het Platform en/of het Klantenaccount.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1       Op de Gebruiksvoorwaarden en ieder gebruik van het Platform door Bezoekers en Klanten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.